Vítejte na stránkách projektu www.napevkymluvy.cz, který představuje dosud nejrozsáhleji zpracovanou databázi nápěvků mluvy – krátkých řečových útvarů, které za použití hudební notace zaznamenal na přelomu 19. a 20. století hudební skladatel Leoš Janáček.

Projekt vzniká za podpory Grantové agentury České republiky a to v první fázi pod č. 408/06/0893; v druhé etapě (tj. od roku 2011) se spoluřešitelem grantu stala Nadace Leoše Janáčka, která v součinnosti s hlavním řešitelem - Janáčkovy akademie múzických umění - pracuje na grantovém úkolu, evidovaném pod č. P 409/11 2310.

Vstup do databáze je bezplatný. Upozorňujeme, že databáze se kontinuálně rozšiřuje o nové nápěvky, některá již vložená data se korigují, doplňují dosud chybějící údaje a její dokončení by se mělo uskutečnit v roce 2015. Poté budou informace finalizovány o tzv. druhé Janáčkovo užití nápěvků, tj. těch, které použil ve svých literárních textech a teoretických studiích a které se často liší od prvního znění zapsaného ve skladatelových zápisnících.
© Nadace Leoše Janáčka, Editio Janáček, o. p. s., Krkoškova 45a Brno, Czech Republic, www.editiojanacek.com, info@editiojanacek.com